Pu³apka magnetyczna (dziury magnetyczne).

Problemy nauk ścisłych - dyskusje, teorie, kontakty
Ivan Gorelik
Posty: 7

Pu³apka magnetyczna (dziury magnetyczne).

Post#1 » 17 wrz 2009, czw, 11:08

W jêzyku rosyjskim: http://darkenergy.narod.ru/magtrru.html
w jêzyku angielskim: http://darkenergy.narod.ru/magtren.html

Pu³apka magnetyczna Devil. Obliczenie.
Pierwsze podej¶cie. Nucleon Embedding.
Poprawka wprowadzaj±ca.


Tworzenie dziury magnetyczne jest podobne do pisania j±der z nukleonów.
Obrazek
Niech masy nukleon sk³ada siê z dwóch czê¶ci: Masa pola na nukleon i skondensowanej masê na nukleon. Spójrz na rys.. : masa pole jest przedstawiany przez br±zowe kropki; skróconego masa - by niebieskie ko³o. Masa pole odpowiadaj±ce polu p-mezonów lub gluonowa pole w kilka nowych interpretacji. Skondensowane masa odpowiada masie nago nukleon lub ca³kowitej masy kwarków w nukleonu.
Suma mas dwóch bezp³atnych nukleonów (protonów i neutronów) jest wiêksza ni¿ masa deuteron, wykonane z protonów i neutronów. Ró¿nica miêdzy stanami pocz±tkowym i koñcowym odpowiada energii wi±zania tworzonego j±dra, deuteron. Je¶li bêdziemy siê troszczyæ o energii kinetycznej cz±stek w stanach pocz±tkowym i koñcowym, to mo¿emy powiedzieæ, ¿e energia wi±zania j±der jest równa energii emitowanych fotonów. W celu przywrócenia równo¶ci mas miêdzy pañstwami pocz±tkowe i koñcowe, mo¿emy umie¶ciæ oddzia³uj±cych cz±stek w polu o ¶cianach lustra. W ten sposób mo¿emy dodaæ masa emitowanego promieniowania na stronie równania, odpowiadaj±ce stanu koñcowego.
Na proces dalszego ³±czenia nukleonów, zobaczymy, ¿e szczególne skróconego masy j±der wynikaj±ce bêd± zmniejsza siê, a masa pole ro¶nie. Pola zostan± wype³nione przez wiêcej fotonów. Spójrz na rys.. b i C , gdzie niebieskie ko³a staje siê mniejszy, ale gêsto¶ci br±zowe kropki staje siê wiêksze.
Gdyby istnia³y tylko si³ j±drowych wewn±trz j±dra, to moment przyjdzie czas, kiedy masy skondensowanych pozwoli³yby na osi±gniêcie warto¶ci zerowej. To pokaza³ na rys.. d , gdzie promienie niebieskie ko³a s± ju¿ zero. Ale w j±drach istniej± tak¿e si³y odpychania elektrycznego. Si³y te nie daj± mo¿liwo¶ci tworzenia nieskoñczenie du¿a j±der. Si³y te s± odpowiedzialne za szczyt ¿elaza systemu okresowego pierwiastków oraz na istnienie w ostatni element stabilnego systemu okresowego. Gdyby nie by³o si³y odpychania elektrycznego, a nastêpnie wszystkich nukleonów spadnie do uprawy "dziura j±drowych", które nie maj± ograniczenia wzrostu.
Wzrost magnetyczne otwór jest podobny do wzrostu "nuklearnego dziura". Ale tu protonowej, przechwytywanie przez otwór, emituje pozyton; neutronów, zagl±da³ do do³u, emituje antineutrino.
Protonu i neutronu mo¿na sobie wyobraziæ, jak obecny precle z trzech Polaków:

u, u, d w protonowej Obrazek

i d, d, u w neutronów Obrazek.

Je¶li nukleon wejdzie w pole magnetyczne, jego obecne precelek jest przej¶æ do si³y prostowania. Wiêcej dziedzinie - wiêcej si³y prostowania - wiêcej masy dziedzinie - mniej skondensowana masa. Na koniec, gdy bogactwo dziedzinie warto¶ci krytycznej (10 ^ 16 Tl), nukleon poddane próchnicy - jej obecny precelek trzy mieszane Polaków przekszta³ca siê w pró¿ni wir bie¿±cych, co jest widoczne na poni¿szym rysunku w formie pier¶cienia z dwa bieguny magnetyczne N i S .
"Pamiêæ o protonu wêze³" jest wniesiona przez pozytonów.
Obrazek

"Pamiêæ o neutronów's Knot" jest wniesiona przez antineutrino.
Obrazek
W powy¿szym procesie para fotonów jest tak¿e emitowane.
Mo¿liwe jest porównanie wzrostu "dziura j±drowych", wraz z rozwojem grawitacyjne czarnej dziury.

Obrazek
B³êkitne krêgi s± masami, spuszczaj±c na horyzont zdarzeñ lub poruszaj±c siê go na obwodzie. Je¶li nie spadaj±, a ich promienie staj± siê coraz mniej, a gêsto¶æ br±zowe kropki wzro¶nie w centrum naszego rysunku. W tym przypadku gêsto¶ci br±zowe kropki odpowiada "si³y i g³êbi" z wagi lej wiecznie tworz±c czarn± dziurê. Wiadomym jest, ¿e nie ma ca³kowicie uformowany czarnych dziur we Wszech¶wiecie. Z punktu widzenia zewnêtrznego obserwatora, obiekt spada na czarn± dziurê nieskoñczenie d³ugo. Tak, to mo¿na powiedzieæ, ¿e masa wiecznie tworz±c czarn± dziurê sk³ada siê z dwóch czê¶ci: stale zmniejsza masê spadaj±cych obiektów (skrócone masy, niebieskie kó³ka) i masa czarnej dziury ¶cie¿ki lub masa pola grawitacyjnego BH ( masa dziedzinie, br±zowe kropki). Jest oczywiste, ¿e w momencie upadku wagi nie bêdzie emisji fotonów, ale nie mogê powiedzieæ teraz czê¶æ jej.
W przypadku magnetyczne dziury istniej± dwie wiecznie rosn±ce ¶cie¿ki, odpowiednio N i S Polaków. Dno obliczeñ wynika, ¿e w momencie upadku magnetyczne, jedna trzecia energii pozosta³ej do niewoli sprawa idzie do wzrostu magnetyczne dziurê, a dwie trzecie z niewoli energii s± wydawane na promieniowanie oraz energia kinetyczna emitowanych pow³oki.

Obliczanie.

Aby okre¶liæ minimaln± masê magnetyczne otworu dok³adnie nie jest to mo¿liwe, bo nie wiemy, moment magnetyczny cz±steczki, które pozostan± po zdobyciu przez nukleon magnetyczne dziury.

Poni¿ej bêdê mówiæ o "imbedding".
Imbedding na nukleon w inny nukleon, nie nale¿y rozumieæ dos³ownie. Jest to orientacyjna obliczeñ. Magnetic dziury nie sk³ada siê z nukleonów. Funkcja ta przechwytuje neutronów i emituje antineutrino. Funkcja ta przechwytuje protonów i emituje pozyton. W obu tych przypadkach mo¿na wydaæ swoj± energiê na energiê kinetyczn± tych wyrzucony leptonów i na promieniowanie fotonów. Magnetic otwór sk³ada siê z bozonów, kwanty pola magnetycznego. Moment magnetyczny to bozon jest oczywi¶cie inna moment magnetyczny nukleonów. Dlatego nasz wynik liczbowy jest przybli¿enie.
Nukleon ma pola magnetycznego. W zwi±zku z tym mo¿emy podzieliæ energii nukleonu na dwie czê¶ci: energii pola magnetycznego i energii zwi±zane z restlet na nukleon, - skrócone energii. Skondensowanej energii zwi±zane jest z jego condensed-masa [mat] m_R [/math]. Ca³kowitej masy skondensowanych z kilku po³±czonych cz±stek zale¿y od ich ilo¶ci. Porównaj: rest-masa j±dra jest równie¿ zale¿eæ od ilo¶ci jego nukleonów, i to nie w zale¿no¶ci liniowej.
W pewnym krytyczna liczba zdobytych nukleonów, dziury skondensowanych masa mo¿e byæ w³±czany do zera. W tym przypadku wszystkie jej energia jest skoncentrowana w jej pole magnetyczne. To bêdzie mo¿liwe magnetyczne minimalny otwór. Mo¿e on byæ utworzony na raz, w zderzeniu dwóch cz±stek, ale tutaj utworzyæ etapie przez etapie kolejno imbedding nukleonów do niego.
Let's zaniedbania masa spoczynkowa emitowane pozytonów i neutrina.
Wyobra¼my sobie nukleonu jako kontur pier¶cionek z pr±du elektrycznego, tworz±c magnetyczny moment dipolowy, równa do¶wiadczalnych warto¶ci nukleonu jest moment dipolowy magnetyczny, [mat] p [/math].
Energii kontur pier¶cienia [mat] E = PB [/math].
Jest on skoncentrowany w polu magnetycznym
[math] B = \ frac (\ mu_0I) (2R) [/math].
Magnetyczny moment dipolowy jest
[math] p = IS [/math].
Po prostych transformacji mo¿emy napisaæ energii pola magnetycznego
[math] E = \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) [/math].
S±dzili¶my, ¿e pr±d zosta³ stworzony przez ruch ³adunku elementarnego po ko³owej orbicie o promieniu [mat] R [/math] z prêdko¶ci± ¶wiat³a. (Promieñ [mat] R [/math] jest [mat] p / p_n [/math] razy wiêkszym ni¿ promieñ Compton na nukleon. Tutaj [math] p_n [/math] jest magnetonach j±drowych).
We¼my jeden nukleon. Jej masa spoczynkowa sk³ada siê z dwóch czê¶ci, [mat] m_ (mag.field) [/math] - masa pola magnetycznego i skróconego masy nukleonu [mat] m_R [/math]:
[math] m = m_ (mag.field) + m_R [/math].
Energii nukleonu jest równie¿ sk³ada siê z dwóch czê¶ci:
[math] mc ^ 2 = \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) + m_Rc ^ 2 [/math].

Let's "imbed" dwóch nukleonów, jeden w jeden.
Polaryzacja zaniedbania i zwi±zanych z tym zmian momentu dipolowego.
Energii dinucleon pole magnetyczne wzro¶nie o 4 razy ze wzglêdu na placu ponad [math] I ^ 2 [/math]. Po prawej stronie tego równania, musimy dodaæ energii emitowanych fotonów, co jest równe [mat] PB = \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) [/math]. Jest pochodzenia: przyspieszenie jednego nukleonu na magnes przez innego nukleonu na magnes, uderzenie wzrost energii kinetycznej i utrata masy skondensowanych; przej¶cia energii kinetycznej w energiê emitowanego promieniowania w chwili nukleonów.
[math] 2mc ^ 2 = 2 ^ 2 \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) + m_Rc ^ 2 + \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) [/math].

Let's "imbed" trzeciego nukleonu. Energii ciebie-nukleon pole magnetyczne wzro¶nie o 9 razy. Po prawej stronie tego równania, musimy dodaæ energii emitowanych fotonów, co jest równe [mat] p \ cdot 2B [/math]. Energii fotonów to jest dwa razy wiêksza ni¿ energia pierwszego fotonu.
[math] 3mc ^ 2 = 3 ^ 2 \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) + m_Rc ^ 2 + \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) + 2 \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) [/math].
Let's "imbed" [mat] N [/math]-th nukleonu. Energii pola magnetycznego [matematyka] N [/math]-nukleon wzrosn± [mat] N ^ 2 [/math] razy. Po prawej stronie tego równania, musimy dodaæ energii emitowanych fotonów, co jest równe [mat] P (n-1) B [/math]. Wynikaj±cych skróconego masa [mat] m_R [/math], staje siê równa zeru.
[math] NMC ^ 2 = n ^ 2 \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) + \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) + 2 \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) + ... + (N-1) \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) [/math].
[math] mc ^ 2 / \ frac (\ mu_0pRI ^ 2) (2) = (n ^ 2 + 1 + 2 + 3 + ... + (N-1)) / N [/math].

Dalsze wch³anianie nukleonów nie mo¿e prowadziæ do zwiêkszenia pola magnetycznego, poniewa¿ ca³kowita masa skondensowane bêdzie negatywny. W zwi±zku z tym otrzyma³ warto¶ci krytyczne pole magnetyczne. Dalsze wychwytywanie nukleonów poprzez magnetyczne otwór prowadzi do wzrostu promienia magnetycznego dziury.

Po prawej stronie w ostatnich wzór dla du¿ych [mat] N [/math] jest równa [mat] \ frac (3) (2) N [/math]. Dlatego mo¿emy napisaæ
[math] N = \ frac (2) (3) mc ^ 2 / PB [/math];
[math] B_ (max) = NB [/math].
2 / 3 z nukleon energii idzie do wzrostu dziury.
1 / 3 idzie na promieniowanie.
Ostatnio odpowiada energii wi±zania magnetycznych otworów.
Je¶li u¿yjemy otrzyma³ wzór protonów, bêdziemy otrzymywaæ ca³kowitej energii [mat] E [/math], potrzebne do stworzenia minimalnych mo¿liwe pu³apki magnetyczne, a [mat] E [/math] bêdzie równowarto¶æ energii pozosta³ej z dnia [math] N [/math] protonów. W tym przypadku [mat] N = 510 [/math] i [math] E = 510mc ^ 2 [/math], czyli oko³o [mat] 255mc ^ 2 [/math] na zderzanie protonów.
Je¶li otrzymanej formu³y [mat] p [/math] u¿yjemy momentu magnetycznego neutronu nastêpnie [mat] N = 350 [/math].
Formu³a [mat] [N / math] mo¿na przekszta³ciæ do [mat] N = \ frac (4) (3) \ frac (p) (p_n \ alpha) [/math], gdzie [mat] \ alpha [ / math] jest drobna struktura sta³a, [mat] 1 / \ alpha = 137.036 [/math]. Je¶li za³o¿ymy, ¿e moment magnetyczny wynikaj±cy bozonu jest równa j±drowego momentu magnetycznego, a nastêpnie ca³kowitej energii, potrzebnych do stworzenia minimalnych mo¿liwe magnetyczne otwór bêdzie [mat] N = \ frac (4) (3 \ alpha) = 183 [/math] Aum
Wyniki pokazuj±, ¿e minimalnym mo¿liwe magnetyczne dziura mo¿e byæ dokonane w zderzeniu z energi± oko³o trzecie TeV na cz±stki.
Ta energia jest trzy razy mniejszy ni¿ mo¿na osi±gn±æ w Tevatron!
Dlaczego nie otrzyma³a jeszcze?
Oto kilka mo¿liwych wyja¶nieñ.
1. Nie wiemy, moment magnetyczny bozonu wynikaj±cych.
2. Jest mo¿liwe, ¿e magnetyczne dziura mo¿e siê urodziæ w zderzeniu dwóch kwarków.
3. Na Tevatron zderzaj± siê z protonów i antyprotonów to doprowadziæ do zag³ady Liczba barionowa.
4. Nie wiemy, magnetyczne zale¿no¶æ polaryzacji.
5. Nie jest wykluczone, ¿e mikroskopijne magnetyczne pu³apki zosta³y ju¿ utworzone, a rosn± ju¿ gdzie¶ wewn±trz Ziemi.

Drugie podej¶cie. Tworzenie Magnetic otworów.

Przekonajmy warto¶æ [math] PB [/math], gdzie [mat] p [/math] jest dipol magnetyczny moment pierwszego protonu i [math] B [/math] jest indukcji magnetycznej, powstaj±cy wewn±trz pierwszego protonu w drugim protonowej, p³ywaj±ce obok pierwszego protonu. Let's rozwi±zaæ problem w uk³adzie wspó³rzêdnych, zwi±zanych z pierwszego protonu. Indukcji magnetycznej jest warto¶æ zmiennej w czasie i przestrzeni.

[math] B = \ frac (\ mu_0qv \ sin ((v, r))) (4 \ pi r ^ 2) [/math]

Let's sekund protonowej lot po linii prostej, le¿±cej w p³aszczy¼nie kontur [mat] S [/math] pierwszego protonu. Minimalne mo¿liwe na odleg³o¶æ [math] r_ (min) [/math] pomiêdzy lini± i granicy kontury s± zdefiniowane przez równo¶ci energii kinetycznej do energii potencjalnej dwóch podstawowych op³at [mat] E_ (kin) = \ frac (q ^ 2) (4 \ pi \ epsilon_0r_ (min)) [/math].
Wzoru [mat] E = PB [/math] nale¿y zmieniæ, by nastêpnym
[math] DE = P (BDS) / S [/math].

Stwórzmy program komputerowy i komputer wylicza i podsumuje wszystkie [math] de [/math], daj±c nam w wyniku ca³kowitej energii [math] PB [/math] pola magnetycznego i jego stosunek do energii pozosta³ej .
Przy wysokich energii, energia kinetyczna jest produktem pêdu cz±stki do prêdko¶ci ¶wiat³a, [mat] E_ (kin) = Pc [/math].
[math] E ^ 2 = m ^ 2c ^ 4 + P ^ 2c ^ 2 [/math];
[math] E ^ 2 = m ^ 2c ^ 4 + E_ (kin) ^ 2 [/math];
[math] E_ (kin) = \ sqrt (E ^ 2 - m ^ 2c ^ 4) [/math].
Dno Kwota ta odpowiada niewielka energetycznej lotów w protonowej [math] E = 1.3mc ^ 2 [/math].
Obrazek
Nastêpny rysunek: [matematyka] v = 0.968c [/math], [math] E = 4mc ^ 2 [/math].
Obrazek
Nastêpny rysunek: [matematyka] v = 0.999999998c [/math], [math] E = 160000mc ^ 2 [/math]. W uk³adzie wspó³rzêdnych zderzacz: [matematyka] E '= 126mc ^ 2 [/math], czyli nieco wiêcej ni¿ 0,1 TeV.
Obrazek

Stwierdzono (patrz tabele na moj± stronê http://darkenergy.narod.ru/magtren.html), które magnetyczne dziura mo¿e byæ creared w [math] E_ (total) 510mc ^ 2 [/matematyka], która zosta³a przyjêta w pierwszym podej¶ciu do ca³kowitej energii minimalne, niezbêdne do utworzenia magnetycznego pu³apki. Podzielenie tej energii przez 2, to otrzymamy energii w przeliczeniu na jednego zderzanie protonów zderzacz [math] E '= 255.2mc ^ 2 [/math]. W systemie spoczynku protonów latania przez protonu musz± mieæ energiê 65107mc ^ 2.

Podsumowanie. globalnej katastrofy mo¿na w³±czyæ poprzez magnetyczne pu³apki, które mog± byæ dokonane w zderzeniach protonów z 0.25TeV energii na protonowej.

Ivan Gorelik
Posty: 7

Stop the madness.

Post#2 » 20 wrz 2009, ndz, 15:01

Frontier mc ^ 2 = PB zostanie przekroczony w LHC.
Reszta energii jest równa energii magnetycznej.
Tworzenie magnetyczne dziury.
Collapse.
Po uruchomieniu LHC, będzie to niemożliwe, aby zatrzymać upadek.
Wszystkie odlatuje do gwiazd.
Chcesz?
Prawdopodobieństwo katastrofy - dziesięć procent.
Stop the madness. Ustawy.

Ivan Gorelik
Posty: 7

Taki błąd może kosztować

Post#3 » 21 wrz 2009, pn, 11:41

Fizyków, Szanowni Państwo, powtórzyć największy błąd Steven Hawking.
Oto fragment artykułu "Bezpieczeństwo LHC"
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html

"The world will not come to an end when the LHC turns on. The LHC is absolutely safe. ... Collisions releasing greater energy occur millions of times a day in the earth's atmosphere and nothing terrible happens."


Taki błąd może kosztować nas życie naszej cywilizacji.

Największym błędem jest porównywanie A i B.
A. kolizji protonów w LHC;
B. kosmicznej kolizji protonów protonów atmosferyczne.

Podobieństwo: energii w A i B są wystarczające, aby mikroskopijne magnetycznych otworów.

Różnica: Prędkości utworzone otwory stosunkowo wokół sprawy są drastycznie wielka.
A. Magnetic otwory wykonane w LHC, może mieć bardzo małą prędkością.
B. Zgodnie z prawem zachowania 4-pędu, kosmiczne dziury mają relatywistycznych prędkości.

Wynik:
A. LHC 's otwory wychwytywania wolno poruszających się cząstek i wzrostu. Większy otwór staje się - większe tempo jego wzrostu.
B. cząsteczek atmosfery przenieść stosunkowo otwory relatywistycznych prędkości i, odpowiednio, ich TeV energii kinetycznej, względnie otwory. W rezultacie, magnetyczne otwory wyparował natychmiast. Takie zderzenia prowadzą do tworzenia prysznice cząstek wtórnych. Fizycy obserwować takie prysznice.

Analogia:
Porównajmy zachowanie "nuklearnego semi-Hole" z zachowaniem magnetycznych otworów. Let's zbadania dwóch przypadkach:
A. cząstek Bombardując są neutrony o energii kinetycznej, równą kilku w eV.
B. neutronów Bombardując mają energię kinetyczną, równy kilku TeV.

Szacunkowe wyniki:
A.
p + n -> d,
d + n -> t,
t -> He3 + e;
He3 + n -> He4;
He4 + n -> He5;
He5 + n -> He6;
He6 -> Li6 + e ;
Li6 + n -> Li7;
Li7 + n -> Li8;
Li8 -> Be8 + e;
Be8 + n -> Be9;
Be9 + n -> Be10
...

B. TeV-zrujnuje energii neutronów w jądrze.

Upadek jądrowa jest niemożliwe, ponieważ siły odpychania elektrostatycznego protonów. To jest sposób, nazwałem jądra przez "nuklearnego semi-dziury".
Magnetic upadku nie ma granic. Magnetic otwór wzrośnie do istnieje żywności - kwestia planety czy gwiazdy.

Ivan Gorelik
Posty: 7

Post#4 » 07 lis 2009, sob, 14:37

I wrote the letters to President of EU, to President of USA...
But with great probability their secretaries will drop my letters into
rubbish.
So, if you do not want to play in Russian Roulette, compose your own
letter or agree with mine.

Dear President!


I am the author of the theory of magnetic hole. According to this
theory magnetic holes can be created soon at the Large Hadron
Collider. That will lead to the collaptical explosion of the Earth.


November the 30-th, according to the preliminary plan for the Large
Hadron Collider, the collisions of protons with energies of 0.45 TeV
will be implemented, the 14-th of December - collisions with energies
of 3.5 TeV. If the magnetic collapse starts, it will be impossible to
stop it. It will end with ejection of the Earth’s shell into outer
space.


I give the following probabilities:
A. 10% - magnetic collapse will start at 0.45 TeV;
B. 50% - magnetic collapse will start at 3.5 TeV, if A did not
happen;
C. 70% - magnetic collapse will start at 7 TeV, if B did not happen.
30% I leave to my mistake.


Why is such confidence?


Compare Newtonian black hole and magnetic hole:
GMm / r = mc^2 / 2;
pB = mc^2.


It was obtained two independent proofs that the equality pB = mc^2 is
reached at the energies, achievable in modern colliders,
http://darkenergy.narod.ru/magtren.html
There are many arguments in favor the fact that magnetic holes exist,
and astronomers see them, but call them on the error as black holes,
http://darkenergy.narod.ru/argen.html
It was found several crude errors and criminal lies in the assessment
documents about the safety of LHC, http://darkenergy.narod.ru/tezeng.html


The Earth after the magnetic collapse will transform into a small
region of exited superconducting vacuum.
This region’s diameter is
about 10 meters. The thickness is about 2.5 meters…

-------------
What will happen if pB will be equal to mc2, where p – magnetic moment
of a proton; B – magnetic field, created by another flying by proton
(or the field of already made magnetic hole) mc^2 – the rest energy of
proton?


At what energy of collisions the equality pB=mc2 is valid? My answer:
0.255 TeV.


Note 1:
Simplest definition of magnetic hole can be made on the following
comparison:
Newtonian black hole: GMm/r = mc^2/2;
Magnetic hole: pB=mc^2.


Note 2:
The time needed the microscopic black hole capture the whole Earth is
mach greater than million years. Consequently, they are safe for now
living people on the Earth.
The time needed the magnetic hole capture the whole Earth is about
1000 seconds. Consequently, magnetic holes can explode the Earth and
Solar system.


Note 3:
We know two types of explosions chemical and nuclear.
Astronomers see the third type of explosions – collaptical.
At nuclear explosion only few thousand’s parts of explosive rest
energy is realized in the form of radiation and kinetic energy of
fragments.
At some stellar collaptical explosions about a half of rest energy of
the star is realized in the form of radiation and kinetic energy of
the rejected stellar shell.
What type of collaptical explosions do astronomers observe:
gravitational into black hole or magnetic into magnetic hole?
Is it possible to switch the magnetic collapse at collider?
My answers: The observed collapses are magnetic ones. Magnetic
collapse can be switched on by powerful colliders.
Your answers: …


Physicists, what will happen at pB=mc^2, or at 0.255 TeV–collisions of
protons at LHC.


This energy is smaller than can be achieved at Tevatron!


- Why it was not been received yet?
Here are some possible explanations.
1. We do not know the magnetic moment of the resulting boson.
2. It is possible that magnetic hole could be born in a collision of
two quarks, for example by d and d.
3. At the Tevatron they collide protons with antiprotons and this lead
to the annihilation.
4. We do not know the magnetic polarization dependence.
5. It is not excluded that microscopic magnetic traps were already
created, and they are growing now somewhere inside the Earth.


LHC will be switched on in the mead-November; the first collisions are
waited in a few weeks later. Do we survive or do we start into outer
space?


Dear physicists, you again and again repeat the biggest error of
Stephen Hawking.
In the CERN's article “The safety of the LHC”
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html you can find a
dozen of comparisons with cosmic rays.


Hawking: "The world will not come to an end when the LHC turns on. The
LHC is absolutely safe. ... Collisions releasing greater energy occur
millions of times a day in the earth's atmosphere and nothing terrible
happens."


This error will cost us the life of our Civilization.


The biggest error is in the comparison of A and B.
A. Collisions of protons at LHC;
B. Collisions of cosmic protons with atmospheric protons.


Similarity: Energies in A and B are sufficient in order to make
microscopic magnetic holes.


Difference: Velocities of created holes relatively surrounding matter
are drastically great.
A. Magnetic holes, made on LHC, can have very small velocities.
B. According to conservation law of 4-momentum, cosmic holes have
relativistic velocities.


Result:
A. LHC’s holes capture slowly moving particles and grow. The bigger
hole becomes – the bigger its rate of growth.
B. Atmosphere particles move relatively holes with relativistic
velocities and, correspondingly, they have TeV kinetic energy,
relatively holes. As a result, magnetic holes evaporate immediately.
Such collisions lead to creation of showers of secondary particles.
Physicists observe such showers.


Analogy:
Let’s compare the behavior of “nuclear quasi-hole” with the behavior
of magnetic hole. Let’s investigate two cases:


A. Bombarding particles are neutrons, having the kinetic energies,
equal to several in eV.
B. Bombarding neutrons have kinetic energies, equal to several TeV.


Approximate result:
A. Collapse:
p+n -> d;
d+n -> t -> He3+e;
He3+n -> He4;
He4+n -> He5;
He5+n -> He6 -> Li6+e;
Li6+n -> Li7;
Li7+n -> Li8 -> Be8+e;
Be8+n -> Be9;
Be9+n -> Be10;
...
U235+n -> X+Y+2n
X+n ->...; Y+n ->...
two branches;
...
four branches;
...
eight branches;
...
Collaptical explosion!


B. Evaporation. TeV-energy neutrons will ruin the nucleus in the
backward order in crude approximation.


Nuclear collapse is impossible because the repulsive electrostatic
forces of protons. That is way, I named nucleus by “nuclear quasi-
holes”.
Magnetic collapse has no limit. Magnetic hole will grow till there is
the food, - the matter of planet or star.


Physicists, did you see the difference?


Look here: fig. SN 1987A.
That is an image of remnants of exploded star.
You can see there three beautiful semi axial rings.
Axial symmetry says us that there was the magnetic collapse, but not
the gravity collapse.
Magnetic hole has axial symmetry because it is a compact magnetic
dipole.
Black hole must have spherical symmetry, if it is not rotate.


The Earth after the magnetic collapse will transform into a small
region of exited superconducting vacuum. This region’s diameter is
about 10 meters. The thickness is about 2.5 meters. The strength of
magnetic field in this region is about 10^16 teslas. Because of the
strong magnetic interaction, this small magnetic hole will move on
spiral trajectory to the Sun. As a result, the Sun will explode and
astronomy amateurs from neighbor stellar systems (alien free thinkers)
will observe novae or supernovae phenomenon. Alien stephen hawkings
will say: “The world will not come to an end when the LHC turns on.
The LHC is absolutely safe. ... Collisions releasing greater energy
occur millions of times a day in the earth's atmosphere and nothing
terrible happens”


The second crude error is made by the authors of
http://doc.cern.ch/yellowrep/2003/2003-001/p1.pdf They wrote


"magnetic monopoles can catalyse proton decay. Can this be a problem?
At each catalysis event energy is released by the decaying proton,
causing the monopole to move. It is straightforward to estimate the
number of protons that could be destroyed before the monopole escapes
the Earth. Monopoles are expected to have a strong cross-section with
normal matter. As a result the mean free path of a monopole moving
through iron is given by (formula)..
In each collision a nucleon is destroyed so the escaping monopole will
destroy 1018 nucleons: negligibly small compared to the total number
of nucleons".


The author’s logic would be correct only in the case of isotropic
medium. But the Earth has it’s own gravity field and it’s own magnetic
field. Both these fields are not isotropic. Created monopoles will not
go far from the attracting places. They will randomly move around
these places till destroy all protons of the Earth. So the correct
number is not 1018 but 1051, divided by the number of created
monopoles.


III. The third error is hidden in the formula of monopole catalyses of
proton decay


M + p = M + e^+.


More correct formula must contain the number n:


M_n + p = M_{n+1} + e^+.


This number shows the number of x-bosons in magnetic monopole (one
more type of magnetic holes). These bosons have the equal quantum
numbers. Magnetic hole works as laser. The word laser originated as an
acronym for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Laser creates the same photons, which are bosons with zero mass
energy. Because of zero mass, photons fly away from laser with the
speed of light. Magnetic trap creates x-bosons, which have non-zero
rest mass. These bosons do not fly away but becomes the constituent
part of magnetic hole. The bigger the number n – the bigger the rate
of magnetic collapse of ordinary matter into magnetic hole.


IV. The fourth error is hidden in poor imagination of authors, who had
investigated the possible dangerous particles, which can be created at
colliders. Here I do not stop on mBHs, strangelets, vacuum bubbles.
I’ll stop only on magnetic traps.
Magnetic traps are dangerous objects, which are connected together
mostly by the magnetic forces. I tried to investigate some of them:
1. neutron liquid;
2. neutron hole;
3. magnetic hole;
4. magnetic monopole.
The most real ones, from my point of view, ere magnetic holes.
Computations had lead me to the conclusion that magnetic holes can be
of such types:
1. magnetic dipoles with poles N and S;
2. electromagnetic dipoles with mixed poles N+ and S-, or with poles
N- and S+;
3. vacuum electromagnetic oscillator;

n. …with mixed electro-magneto-weak poles…

region of strangelets.


People, I am in shock from your silence!
Humans, like a herd of obedient sheep, are lead to the abyss. I, as a
mortally frightened lamb, run from side to side of the herd, but the
herd do not hear me. They laugh at me and moves slowly, plucking the
juicy grass.


People, please, wake up! Open your eyes!


November the 30-th, according to the preliminary plan for the Large
Hadron Collider, the collision of protons with energies of 0.45 TeV
will be implemented, 14 December - collision with energies of 3.5 TeV.
If the magnetic collapse starts, it will be impossible to stop it. It
will end with ejection of the Earth’s shell into space.


I give the probability of about
10% that magnetic collapse will start at 0.45 TeV;
50% at 3.5 TeV;
70% at 7 TeV.
30% I leave to my mistake.
...

Ivan Gorelik
Posty: 7

STOP CERN! A call to reasonable people all over the world.

Post#5 » 17 lis 2009, wt, 00:01

A call to reasonable people all over the world.

In a several days the first high energy collisions of protons will be implemented by CERN at Large Hadron Collider. This can lead to the explosion of our planet and to extermination of our humankind.
We, citizens of Russia, Byelorussia and Ukraine, are planning to fulfill several actions. We call you to make the same in your countries.

1. The 20-th of November 2009 we’ll start to distribute the Leaflet in order to say people about the real deadly danger of the LHC experiment.
2. The 23-rd of November we’ll try to block the entrances to the Russian Academy of Sciences, Moscow State University and so on. No one person can enter these buildings until authorities of these organizations would say at media about their rejection and ban of the experiment.
3. The 29-th of November, that is a day before the first planned collisions, we’ll perform another action. The essence of this action we’ll be expounded additionally.

This plan will be canceled any day, if CERN leaders we’ll refuse the LHC experiment.
We were forced to go to these extreme measures. Previously, we have repeatedly made more loyal measures: appealed to the superior authorities, but CERN continues to go ahead and can kill us very soon. We can not sit silently for our execution.

November 16, 2009.

1. Ivan Gorelik, http://darkenergy.narod.ru/biz.html
2. Vasiliy Golota, http://n-t.ru/tp/ng/ps.htm
3. Vladimir Acjucovskij, http://www.atsuk.dart.ru
4. Evgeniy Dovgel, http://dovgel.com/kvv.htm
5. Valentina Golovina.
6. Julia Polognjuk.
7. Sergey Vertinskij.
8. Tatiana Pravdina.
9. Vyacheslav Satane.
10. Nikolay Ermolajev.

Ivan Gorelik
Posty: 7

Post#6 » 01 gru 2009, wt, 16:39

Today, I again have sent the letter to some CERN leaders.
A copy of this letter was sent to presidents of France, Germany,
Switzerland.
If you want to live, make the same.
-------------------------------------

Collisions of protons with energies about 1 TeV can lead to MAGNETIC
collapse and explosion of Earth with probability about 30%. Thus, you
can kill me and my relatives.


Please, advice me, what can I do to stop you:


1) To kill some citizens from your countries?
2) To kill myself in front of your Embassy?
3) ???


Ivan Gorelik. darkenergy@yandex.ru
http://darkenergy.narod.ru/
+7 (8)965 372 ?? ??

Ivan Gorelik
Posty: 7

People, please, stop powerful colliders immediately.

Post#7 » 05 gru 2009, sob, 08:40

At last, the news about the most dangerous thing, which can be created at LHC, was published in well-known media edition.

http://www.theregister.co.uk/2009/12/04/dr_dark_energy/
http://www.theregister.co.uk/2009/12/04 ... page2.html

At the end of the article the author try to calm the readers that LHC will collide protons with the energy only about 450 GeV.

But the calculation (two independent approaches) gives us the value about 250 GeV.

Indeed, that is smaller than the collision energy of Tevatron. But is it possible to create a magnetic hole at Tevatron, colliding protons and antiprotons? Magnetic field in the central point between these flying by particles is equal to zero, B = 0. But at the LHC B = 2B_1.

That is smaller than the energy of cosmic rays. But look at my model with two 10-kg bottles with neutrons. You will see that the bottle, corresponding to cosmic rays, will be safe. But the bottle, corresponding to LHC collisions, will transform the town into Hiroshima.

The 250 GeV energy per colliding proton was already achieved at RHIC. Experimentalists could see collapses – fireballs – about four years ago. It is possible that those fireballs are experimental proves of magnetic holes. Those holes evaporated immediately because the RHIC collided heavy nuclei, containing many protons and neutrons. Will such holes evaporate at LHC, or will created magnetic holes begin to capture the slowly moving protons of Earth?

One of the authors of documents about the safety of LHC, Igor Tkachev, is 100% confident that at the center of our Galaxy there is a huge black hole.
I am 95 % confident that at the center of our Galaxy there is a huge magnetic hole. I think that magnetic hole, besides the magnetic field, has axial-symmetric gravity field, stretching mostly in the plane of our Galaxy. This explains the huge velocities of peripheral stars of our Galaxy. In other words, - there is no any dark matter in our Universe. Its role is performed by magnetic holes. There is no any dark energy in our Ever Young Universe. Its role is performed by cosmic background radiation. Hubble constant is not the parameter of Universe expansion, but the angular frequency of 4-d rotation of Universe. 13.34 billion years is not the age of Universe, but the time of one full 4-d rotation of Ever Young Universe. Energy sources of stars in Ever Young Universe are different from the sources in Big Bang Universe. Our energy sources can be described by corrected formula of Hawking. This formula must contain the square root from Dirac’s big number. This formula describes the luminosity of stars, but not the black holes evaporation. In our model there are no black holes, but there can be extremely rapid gravity collapses, ending by disappearance of gravity funnel and huge gamma-burst. Gravity collapse is the final part of magnetic collapse if the mass of the magnetic hole is sufficient and if its configuration is correspondent.

Astronomers, show me, please, black holes.
No?
But, I can to show you the picturesque magnetic hole.
Here it is: Obrazek

Magnetic holes explain us the cause of several astronomical pulses: gamma-bursts, huge radio jets, the annihilation lines of electron-positron pairs, huge velocities of remnants of cosmic catastrophes, the absence of civilizations which are older, than those, who can build powerful colliders.

People, please, stop powerful colliders immediately.
Collisions with energy, more that 100 GeV must be banned by international law, otherwise our Solar system will look like SN 1987A.

Is it possible you are wrong with your theories. Is it possible ?


If I was not confident, I would not fear LHC, I would sleep calmly, but, as can you see, I am in shock now.

How have you determined, with such certainty, that your right ?
You still have provided no proof at all that you are correct.


Two mathematical proves. Dozen of supplementary arguments.

Is it possible that you are overly fearful and that scaring the public is a irresponsible, immoral and unethical thing to do if you have no proof at all of your theories ?


I said the truth. Are bigbangers responsible and honest in their gaining the ruling position in science? Look at the open letter of anti bigbangers, signed by thousand of famous scientists, who are rejected the idea of Big Bang: http://www.cosmologystatement.org/
There is no pluralism in science now. Science was transformed into religious dogma by bigbangers. Because of this I have no job in science. Because of this the Earth can undergo the big bang, but this bang will not prove the Big Bang theory.

People, please, stop powerful colliders immediately.
Collisions with energy, more that 100 GeV must be banned by international law.

Wróć do „Nauki ścisłe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron